สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
23/09/2559 - 25/09/2559

07:00-19:00

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนำองค์กร Leadership [ กรุณา login เพื่อสมัครเข้าร่วมการสัมมนา ]
 • 23/09/2559 - 24/09/2559

  07:00-10:00

 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 [ รับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ]
 • 16/09/2559

  09:00-16:00

 • อบรมโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค(ส่วนภูมิภาค)
 • 06/09/2559

  ไม่ระบุเวลา

 • อบรมโครงการ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค(ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ)
 • 21/07/2557 - 25/07/2557

  ไม่ระบุเวลา

 • ตรวจเอกสารการรับเงินจังหวัดบึงกาฬ
 • 17/09/2556

  09:00-16:00

 • อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning)
 • 16/09/2556

  09:00-16:00

 • อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
 • 10/09/2556

  08:30-16:30

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานและเทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ เวลา 8.30 - 16.30 น.