Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

 

ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 1897 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ. รุ่นที่ 3) ผ่านระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 1168 ครั้ง
แบบตอบรับการสมัครหลักสูตร อสคบ. 1006 ครั้ง
สคบ.จัดทำแผนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 3 ปี 1009 ครั้ง
สคบ.สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1237 ครั้ง
สคบ.หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวีดีโอ) 1208 ครั้ง
สคบ. ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศึกษาดูงาน 3206 ครั้ง
หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 1827 ครั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม เข้าหารือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 558 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 2726 ครั้ง