1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
ประกาศ

 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 196 ครั้ง
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม 87 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ.๒๕๖๓ 101 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจขายตรงต่อนายทะเบียน 102 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเลขที่ความเห็นชอบให้ใช้ข้อความฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก และแนบท้ายประกาศ 533 ครั้ง
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 86 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 131 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 105 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 67 ครั้ง
ประกาศ นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง] 69 ครั้ง