Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศ จำนวน 74 ฉบับ

 
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ.๒๕๖๓ 332 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการขายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงานการประกอยธุริกิจขายตรงต่อนายทะเบียน 201 ครั้ง
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 128 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 153 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 114 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 82 ครั้ง
ประกาศ นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง] 83 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1450 ครั้ง