Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด

 
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลบุลคากร 144 ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 28 ครั้ง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 44 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 46 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรา 44 31 ครั้ง
แบบฟอร์มตามข้อสั่งการมาตรา 44 27 ครั้ง
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร Internal และผู้รับบริการ External 2560 16 ครั้ง
แบบฟอร์มรูปแบบการจัดทำ Flow Chart 45 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลตามแนวทางการปรับปรุง ITA 33 ครั้ง