Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การจัดการความรู้ (KM)

 
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เฉพาะเรื่องตามประเภทต่าง ๆ (Q&A) สคบ. 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม KM DAY 2018 ประจำปี 2561 24 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 12 เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 18 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 11 เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 6 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 10 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 9 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 9 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงินการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม) 7 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา) 9 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 7 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) 7 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 6 เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา) 15 ครั้ง
องค์ความรู้ที่ 5 เรื่อง พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) 8 ครั้ง