Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และคู่มือปฏิบัติงาน (SOP)

 
คู่มือปฏิบัติงานสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. (ฉบับปรับปรุง) 0 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การยืม-คืน ทรัพย์สินของราชการ สคบ. 37 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 26 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิ 16 ครั้ง
ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ชั้นเจ้าหน้าที่) แก้ไขเพิ่มเติม 2562 66 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม 2562) 38 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 48 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 51 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 45 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 36 ครั้ง