Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรง่ใส 3 ด้าน ปี 2564 18 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ครั้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 48 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามประกาศ สคบ. เรื่อง มาตรการดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรง่ใส 6 ด้าน ปี 2563 18 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 31 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 102 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2559 10 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2558 6 ครั้ง