Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 03 เม.ย. 2567 226 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... 15 ก.พ. 2567 554 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 06 ก.พ. 2567 290 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ร่าง) กฏกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องราง ของขลัง หรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 22 ม.ค. 2567 115 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 28 ธ.ค. 2566 603 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. (ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา) 27 พ.ย. 2566 1080 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 27 พ.ย. 2566 372 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 28 ก.ย. 2566 191 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 07 ก.ย. 2566 503 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 25 ก.ค. 2566 195 ครั้ง