Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. (ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา) 27 พ.ย. 2566 118 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 27 พ.ย. 2566 73 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 28 ก.ย. 2566 118 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 07 ก.ย. 2566 394 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 25 ก.ค. 2566 142 ครั้ง
เชิญรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องรางของขลัง หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. .... 21 ก.ค. 2566 552 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 27 มิ.ย. 2566 374 ครั้ง
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 16 มิ.ย. 2566 191 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และจักรยานยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ... 02 มิ.ย. 2566 275 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดตัวผู้ออกบัตรและแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 08 พ.ค. 2566 193 ครั้ง