Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การส่งเสริมค่านิยมขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

 
แผนการขับเคลื่อนค่านิยม สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อค่านิยมของ สคบ. ประจำปี 2566 1 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 0 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 18 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพิ่มพลังคิดบวก 11 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ครั้ง
ตารางการแข่งขันกีฬา กติกาการแข่งขัน และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 24 ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นค่านิยมองค์กร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประชุม คกก.ค่านิยม ครั้งที่ 1/2560 9 ครั้ง