Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การส่งเสริมค่านิยมขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

 
แผนการขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 18 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพิ่มพลังคิดบวก 11 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ครั้ง
ตารางการแข่งขันกีฬา กติกาการแข่งขัน และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 24 ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นค่านิยมองค์กร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประชุม คกก.ค่านิยม ครั้งที่ 1/2560 9 ครั้ง