Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect








แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 01 พ.ย. 2564 137 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับย่อ) 25 ต.ค. 2564 168 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 06 ต.ค. 2564 394 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ก.ย. 2564 245 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06 พ.ย. 2563 227 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04 มิ.ย. 2563 65 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 เม.ย. 2563 65 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03 ต.ค. 2561 27 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ธ.ค. 2560 12 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 ก.ย. 2559 16 ครั้ง