Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (รอบ 12 เดือน) 1 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) 23 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 108 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) 139 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 138 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 206 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562) และวิเคราะห์รายงานฯ 1470 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สคบ. รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กันยายน 2561) 126 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 กันยายน พ.ศ. 2560) และวิเคราะห์รายงานฯ 1749 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558) 35 ครั้ง