Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-สำนักงานการแข่งขันและผู้บริโภคประเทศภูฏาน 21 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 21 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 21 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-องค์กรผู้บริโภคแห่งเกาหลี 21 ก.ค. 2566 0 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิม 10 ก.ค. 2566 5 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค" ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาอง 29 มิ.ย. 2566 2 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรภูฏาน 06 มิ.ย. 2566 7 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 06 มิ.ย. 2566 4 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ม.ค. 2566 357 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11 ต.ค. 2565 494 ครั้ง