Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศ / คำสั่ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 17 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของ สคบ. 35 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ของ สคบ. 31 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ของ สคบ. 21 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง นโยบายการส่งเสริมค่านิยม (Values) 9 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เจตนารมณ์และคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 12 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สคบ. 19 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง มาตรการดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 47 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เจตนารมณ์และคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2563 18 ครั้ง