1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 1 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 5 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 27 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 27 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 21 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 24 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 13 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 14 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 16 ครั้ง