Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรุถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 ครั้ง
ประกาสผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฝ่ายคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค (ชั้น5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและร่างกรอบองค์ความรู้ที่จำเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยสู่ความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร โดยเฉพาะเจาะจง 0 ครั้ง