Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิปคลิปวีดิโอจำนวน 12 คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อใช้ในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) สสส. 02 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) สคบ. 01 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 3 ราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567 0 ครั้ง