1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
การดำเนินงานด้านการทุจริต

 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 38 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 34 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 9 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 22 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) 36 ครั้ง
ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 318 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 26 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ครั้ง