Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 0 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 78 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 34 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 ครั้ง
ร่าง รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 4 ครั้ง
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5 ครั้ง