Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
คำสั่ง

 
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร 12 มี.ค. 2564 600 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 11 มี.ค. 2564 196 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล 10 มี.ค. 2564 677 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 09 มี.ค. 2564 791 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำอำเภอ 08 มี.ค. 2564 132 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการไกลกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด 07 มี.ค. 2564 197 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 06 มี.ค. 2564 313 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงนเจ้าหน้ที่ดำเนินการเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 05 มี.ค. 2564 103 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕ 04 มี.ค. 2564 104 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง มอหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 03 มี.ค. 2564 133 ครั้ง