Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การคุ้มครองผู้บริโภค

 
การคุ้มครองผู้บริโภค

16 ก.พ. 2564 82 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว

06 ต.ค. 2563 243 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว

06 ต.ค. 2563 181 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว

06 ต.ค. 2563 204 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2563

29 มิ.ย. 2563 759 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562

29 มิ.ย. 2563 2361 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

28 เม.ย. 2563 519 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับรวม)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ที่แสดงอยู่นี้ได้รวมบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เป็นปัจจุบัน

21 ก.พ. 2563 15569 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2561

20 ก.พ. 2563 249 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

20 ก.พ. 2563 372 ครั้ง