Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนัก งาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 8 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 7 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 3 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสวัสดิการ สคบ. 70 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 6 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 ครั้ง