Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สมัครงาน

 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 531 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 574 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 518 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร 491 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 507 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 565 ครั้ง
สมัครงาน "พนักงานราชการ" ของ สคบ. 883 ครั้ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ" 601 ครั้ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "นักประชาสัมพันธ์" 792 ครั้ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์" 889 ครั้ง