Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ม.ค. 2562 16 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ม.ค. 2562 11 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 27 ธ.ค. 2561 12 ครั้ง
ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 27 ธ.ค. 2561 18 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 พ.ย. 2561 52 ครั้ง
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 ต.ค. 2561 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ กองกฏหมายและคดี 24 ต.ค. 2561 41 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 ต.ค. 2561 29 ครั้ง