Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 ต.ค. 2566 101 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center ๑๑๖๖ งบประมาณปี พ.ศ.2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 97 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 88 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 ก.ย. 2566 85 ครั้ง
สัญญาจ้างโครงการสร้างความตกลงร่วมมือในกระบวนการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน และการจัดการความปลอดภัยของสินค้าระหว่างประเทศคู้เจรจาระดับทวิภาคี (กิจกรรมที่ 1 ไทย-รัสเซีย และกิจกรรมที่ 2 ไทย-ออสเตรเลีย) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 มิ.ย. 2566 205 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 19 เม.ย. 2566 322 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนากาารเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาชน ๑ ระบบ ด้วยวิ 01 มี.ค. 2566 342 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 213 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 220 ครั้ง
ราคากลางประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 278 ครั้ง