Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect








การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5 ครั้ง
ประกาศ อ.ก.พ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 12 ครั้ง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 4 ครั้ง
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ว18/2556 13 ครั้ง
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ว17/255 6 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 10 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 5 ครั้ง
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 10 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 8 ครั้ง