Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 14 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 19 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 11 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 11 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 15 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 8 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 25 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 12 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 9 ครั้ง