Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 182 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 67 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 62 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 88 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 126 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 82 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 52 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 121 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 100 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 60 ครั้ง