Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
กองกฎหมายและคดี

     3,113 views

โครงสร้างอำนาจหน้าที่
          กองกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (1) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองสมาคมและมูลนิธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองกฎหมายและคดี แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน
          (2) งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ จัดทำสำเนาเอกสาร ทำลายเอกสาร
          (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงาน
          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร
          (5) งานอำนวยการ/ประสานราชการ ติดต่อประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก
          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ส่วนกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ศึกษาวิจัย ค้นคว้า รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบกฎหมาย และการบริหารงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (2) ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (3) ดำเนินการให้คำปรึกษา ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อหารือที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (4) พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและสัญญาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          (6) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางปกครองและดำเนินคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

          (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองสมาคมและมูลนิธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

          (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

           3. ส่วนคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในฐานะผู้ประสานคดีกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

          (2) ดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา ของเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          (3) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

          (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในส่วนของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          (5) พิจารณาดำเนินการในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          (6) ดำเนินการให้คำปรึกษา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อหารือที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี

          (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          4. ส่วนบังคับคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแทนผู้บริโภคเพื่อให้มีการชำระหนี้แก่ผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

          (3) ดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ

          (4) ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง

          (5) ดำเนินการให้คำปรึกษา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อหารือที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


( )