Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     1,762 views

โครงสร้างอำนาจหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          (1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
          (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
          (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และในส่วนราชการในสำนักงาน
          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


( )