Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

     3,671 views

โครงสร้าง
 

อำนาจหน้าที่
          กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแต่งตั้ง
          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญา หลักฐานการรับเงินสัญญารับประกันหรือสัญญาค้ำประกัน
          (4) ดำเนินการตรวจสอบข้อความในสัญญา หลักฐานการรับเงิน สัญญารับประกันหรือสัญญาค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
          (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

          (2) งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ จัดทำสำเนาเอกสาร ทำลายเอกสาร

          (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงาน

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร

          (5) งานอำนวยการ/ประสานราชการ ติดต่อประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ฝ่ายควบคุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการตรวจสอบข้อความในสัญญา หลักฐานการรับเงิน สัญญารับประกันหรือสัญญาค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

          (2) ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ประกาศคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแต่งตั้ง และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3. ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเฉพาะสินค้าหรือบริการในธุรกิจควบคุมสัญญาหรือธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน และสัญญารับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


( )