Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค

     5,354 views

โครงสร้างอำนาจหน้าที่          

          1. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

               1.1 เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำ รับเรื่องร้องทุกข์ คัดกรองเรื่อง เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

               1.2 ประสานงาน ส่งต่อ ติดตามเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค และ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. การแบ่งงานภายใน แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

               2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               (1) รับผิดชอบดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

               (2) งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ จัดทำสำเนาเอกสาร ทำลายเอกสาร

               (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงาน

               (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร

               (5) งานอำนวยการ/ประสานราชการ ติดต่อประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก

               (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               2.2 ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               (1) รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และสายด่วน 1166 ตรวจสอบเอกสารการร้องเรียน และจัดส่งให้ฝ่ายคัดกรองเรื่องร้องทุกข์
เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

               (2) ติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส เพื่อตอบกลับ
ไปยังผู้แจ้งเรื่องทราบ

               (3) อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

               (4) สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะการให้บริการ

               (5) จัดทำสถิติข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส ที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์รูปแบบ วิธีการในการปรับปรุงการทำงานเสนอต่อผู้บริหาร

               (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               2.3 ฝ่ายให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               (1) ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการซื้อสินค้า หรือบริการอันเนื่องจากมาจากการทำของผู้ประกอบธุรกิจ

               (2) ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               (3) ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               (4) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางสายด่วน 1166

               (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               2.4 ฝ่ายคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               (1) บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค

               (2) รับและกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์พร้อมจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและส่วนราชการอื่นๆ รับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

               (3) ตรวจสอบเอกสารการร้องเรียน

               (4) แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

               (5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งประเมินผล
และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

               (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


( )