Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้บริหาร

     6,160 views

 

ผู้บริหาร สคบ.

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


- ว่าง
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CKO)


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CCO, CIO)


พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์
เลขานุการกรมนางสาวทรงศิริ จุมพล
ผู้อำนวยการสำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค


- ว่าง
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโฆษณา


นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก


นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา


นางอัชญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง


นายจิติภัทร์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์


นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร


- ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 


( webadmin )