Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     1,275 views

สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เดือน/หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชาชน/นิติบุคคล รวม
ตุลาคม ๒๔๖๒ ๑** - - -
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - - - ๑*
ธันวาคม ๒๕๖๒ - - - - -
มกราคม ๒๕๖๓ ๒** ๑** - -
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - - - - -
มีนาคม ๒๕๖๓ - - - - -
รวม -

สรุป : รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน ๕ เรื่อง

หมายเหตุ : * คือ เรื่องยุติแล้ว,

                ** คือ เป็นเรื่องเสร็จจาก สคบ. ด้วยการส่งรายงานข้อเท็จจริงให้หน่วยงานที่รับเรื่องกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว

( webadmin )