Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

     17,848 views

ค่านิยมองค์กร
"โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค"

วัฒนธรรมองค์กร
"สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย นำความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค"
 
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค***************************

( )