Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

03 มี.ค. 2564

นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
0 2141 3534
thasornatt@gamil.com
 
 
- ว่าง -
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-
-
-
 
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(CCO, CIO)
0 2141 3541
 
นางสาวทรงศิริ จุมพล
เลขานุการกรม
0 2141 3435
songsiri.j@ocpb.mail.go.th
 
พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
0 2141 3491
Prateep.sec@gmail.com
 
นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี
0 2141 3439
 
นายจิติภัทร์ บุญสม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
0 2143 0413
0 2143 9772 - 3
pas09@hotmail.com
 
นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
-
-
-
 
นายศุภกิตติ์ มะลิ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
0 2143 0375
wera_ma@hotmail.com
 
นางอัชญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
0 2141 2314
atchaya.b@ocpb.mail.go.th
 
นายศรัณย์ รักษ์เผ่า
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0 2141 3466
 
นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2141 3496
jarus_sri@hotmail.com
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-

( webadmin )