Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

17 ก.พ. 2564

นางวารุณี ฤทธิ์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
อบรมเชิงปฏิบัติการงานคลังและพัสดุ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
อบรมนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับต้น (พัศดี) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
นักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ กระทรวงยุติธรรม
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental กรมบัญชีกลาง
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Financial and Compliance กรมบัญชีกลาง
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Performance Operation and Management กรมบัญชีกลาง

ประวัติการทำงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 - ระดับ 7 กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2539 – 2551
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2551 - 2553
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ รักษาการ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี กองคลัง กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2553 – 2559
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2559 – 2561
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 – 2562
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 – 2565
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา

ติดต่อ
E-mail : warunee.r@ocpb.mail.go.th
โทร 02 – 1413499, 02 - 1430437

( )