Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18 ก.พ. 2564

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา
ศิลปศาตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพื่อปรับปรุง (ระดับชำนาญการพิเศษ)การ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2551

ติดต่อ
E-mail : jaiussri.p@ocpb.mail.go.th
โทร 02-1413496 , 02-14304043

( )