Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18 ก.พ. 2564

นางจรัสศรี  ธนิทธิพันธ์
Mrs. Jarassri  Thanittipun
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

วุฒิการศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
นักยุทธศาสตร์ สคบ. รุ่น 1
การบริหารจัดการแบบอะไจล์สำหรับผู้นำยุคใหม่ Agile for Management
การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thingking)
อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
นักบริหารระดับต้นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2561 – 2563 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2563 – 2565 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. 2565 – 2566 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ติดต่อ
E-mail : jarassri.t@ocpb.mail.go.th
โทร : 0 2143 0434

( )