Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

21 ก.พ. 2564

นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี


ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 8 สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 91 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2543 – 2544 สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2544 – 2548 สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)

ติดต่อ
E-mail : thitinan.s@ocpb.mail.go.th

( )