Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้อำนวยการเลขานุการกรม

25 ก.พ. 2564

นางสาวทรงศิริ จุมพล
เลขานุการกรม

ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ม.รามคำแหง

ประวัติการทำงาน
15 มีนาคม 2556 – 1 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
2 ตุลาคม 2557 – 30 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
31 มีนาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี
25 ธันวาคม 2563 - 9 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ติดต่อ
E-mail : songsiri.j@ocpb.mail.go.th
โทร 0 2141 3435

( )