Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

26 ก.พ. 2564

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า
Mr.Sarun Rakphao ,Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ดำรงตำแหน่ง
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

13 ม.ค. 2558 นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักแผนและการพัฒนา การคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.
 13 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.
 13 ก.ค. 2559 - 16 ธ.ค. 2563 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
 5 กันยายน 2559  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
 30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ติดต่อ
E-mail : sarun.r@ocpb.mail.go.th
โทร 02 141 3466

( )