Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

26 ก.พ. 2564

พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์
POL.COL. PRATEEP CHAROENGUL
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2535 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
5 ก.พ. 2557 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ (กำลังพล วินัย แผน/งบประมาณ) กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยศพันตำรวจเอก)
1 ม.ค. 2558 ผู้กำกับการ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
6 พ.ค. 2559 ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
17 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
11 เม.ย. 2562 ถึงปัจจุบัน เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.), ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)

ติดต่อ
E-mail : Prateep.sec@gmail.com
โทร 0 2141 3491

( webadmin )