Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

27 ก.พ. 2564

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ
MR. ULARN JIWCHAROEN
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ดำรงตำแหน่ง
 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 54 วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารบก
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AAOCCประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2533-2543 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2543-2556 สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556-2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
 ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2

ติดต่อ
E-mail : ularn.j@ocpb.mail.go.th
โทร -

( )