Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

27 ก.พ. 2564

นางสาวทรงศิริ จุมพล
MISS SONGSIRI JUMPON
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ดำรงตำแหน่ง
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

วุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ม.รามคำแหง


ประวัติการทำงาน
15 มีนาคม 2556 – 1 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
2 ตุลาคม 2557 – 30 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
31 มีนาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี
25 ธันวาคม 2563 - 9 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
10 กันยายน 2564 - 12 มีนาคม 2567 เลขานุการกรม
ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ติดต่อ
E-mail : songsiri.j@ocpb.mail.go.th
โทร 0 2141 3435

( )