Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect

วิสัยทัศน์ (Vision)

" องค์กรหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม "


  พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

ค่านิยมองค์กร

"โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค"

วัฒนธรรมองค์กร

"สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย นำความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค"

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 • นโยบายทิศทางการดำเนินงานของ สคบ.
 • นโยบายการส่งเสริมค่านิยม (Values)
 • เจตนารมณ์และคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับองค์กรให้ทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง

  ( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )