Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2)

04 ส.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ 
ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ สคบ. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )