Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ MaMa DARUMA Sushi

09 ส.ค. 2565


วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สั่งการให้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา นำโดยนายเลิศศักดิ์ รักธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ นายประกิจ โสมวิเศษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ จากกรณีที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่า ร้านดังกล่าว
เปิดให้บริการรับประทานอาหาร โดยมีลักษณะเชิญชวนให้ลูกค้าที่มีคูปองรับประทานอาหารจากร้านดารุมะ
ซูชิ มาใช้สิทธิรับประทานอาหารที่ร้าน MaMa DARUMA Sushi ได้นั้น 
จาการสอบถามข้อเท็จจริงจากพนักงานของร้านได้ข้อเท็จจริงความว่า ร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ เปิดให้บริการให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีคูปอง หรือ voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ
ซึ่งหากลูกค้าที่ต้องการจะใช้สิทธิรับประทานอาหารโดยใช้คูปองจากร้านดารุมะ ซูชิ ต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้จะใช้บริการต้องแสดงหน้าแอปพลิเคชัน Daruma Sushi ที่เคยได้จองไว้
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสลิปการโอนเงิน โดยทางร้านฯ จะเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ตรวจสอบ 

๒. ทางร้านจะไม่มีการจำกัดสิทธิผู้ใช้บริการ และไม่ได้จำกัดจำนวนลูกค้าที่มีคูปอง หรือ Voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ โดยผู้ที่จะใช้คูปองจากร้านดารุมะ ซูชิ ต้องโทรมาสำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้า ๑ วัน ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖ ๗๑๓ ๕๗๗๗

๓. ทางร้านเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคูปอง หรือ Voucher จากร้านดารุมะ ซูชิ จำนวน ๔ รอบ คือ ๑๑.๐๐ น. ๑๒.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. โดยในแต่ละรอบสามารถรับประทานอาหารได้เป็นเวลาจำนวน ๙๐ นาที
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ กับร้านดารุมะ ซูชิ สาขาต่าง ๆ
ที่ปิดให้บริการ พนักงานไม่ทราบถึงกรณีดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม สคบ. จะติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของร้าน MaMa DARUMA Sushi อุดมสุข ๕๘ กับร้านดารุมะ ซูชิ สาขาต่าง ๆ ที่ปิดให้บริการ ต่อไป 


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )