Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค

10 ส.ค. 2565


วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค ซึ่งมี นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง และฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมในการสร้างงานนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ได้ใจความและเป็นที่น่าสนใจ เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลความรู้สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือนโยบายสำคัญต่าง ๆ สู่ประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังประโยชน์ให้การดำเนินงานคุ้มครองเกิดประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หัวข้อในการบรรยาย ประกอบไปด้วย "ทฤษฎีภาพยนตร์” "การออกแบบ/สร้างโครงเรื่อง” "การฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อ” และ "การฝึกปฏิบัติการนำสื่อที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้งาน” บรรยายโดยวิทยากรจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )