Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)

31 ส.ค. 2565

ข้อมูลเบื้องต้น

๑.สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)
๒.สิทธิของผู้บริโภค
๓.ประเด็นปัญหา
๔.ข้อแนะนำ
๕.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์


( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )