Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2565

14 ก.ย. 2565


วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร สคบ. ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งในที่ประชุมมีแจ้งเรื่องการเกษียณอายุราชการ การสรุปผลการประชุมคณะผู้บริหาร สคบ. ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการจัดโครงการประชุมนานาชาติเพื่อความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการเยียวยาผู้บริโภคระดับทวิภาคี ผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงปัจจุบัน การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาติดตาม ประเมินผล และรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพิจารณาการใช้แบบฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของ สคบ. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )