Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.ระยอง

14 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้มอบหมายให้ นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดโครงการนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กับเทศบาลนครระยอง ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง ตลอดจนสภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )