Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จ.จันทบุรี

15 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดโครงการนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กับเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตลอดจนสภาพปัญหาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )