Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การฝึกอบรมการใช้งานระบบลงเวลา​ปฏิบัติ​ราชการออนไลน์ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ​สนับสนุนด้านการบริการ

27 ก.ย. 2565


วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง/กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )