Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้บริโภค ร้อง สคบ. กรณีว่าจ้างออแกไนซ์จัดงานแต่งงาน แต่ไม่ได้รับบริการตามสัญญา

28 ก.ย. 2565


วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมาย นางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคที่เข้ามาร้องเรียนโดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ โดยผู้บริโภคกลุ่มแรก จำนวน ๑ คู่ได้ว่าจ้างออแกไนซ์ให้จัดงานแต่งงานไปแล้วแต่ปรากฎว่าไม่ได้รับบริการตามสัญญา เช่น ไม่มีโต๊ะจีนมาในงาน ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีไฟตกแต่ง เวทีไม่เหมือนตามแบบ และผู้เสียหายที่ยังไม่ได้มีการจัดงาน และผู้บริโภคกลุ่มที่ ๒ ที่ยังไม่ได้จัดงาน แต่มีการวางเงินมัดจำไว้แล้วมีความประสงค์ที่จะขอเงินคืน จำนวน ๒ คู่ นอกจากนี้ยังมีคู่บ่าวสาวอีก ประมาณ ๑๙ คู่ ที่มีการทำสัญญาว่าจ้างออแกไนซ์ได้รับความเดือดร้อนในลักษณะเดียวกัน บางคู่มีการแจ้งขอยกเลิกสัญญา จนมีการฟ้องร้องแต่ก็ยังไม่ได้เงินคืน

 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ณ สคบ. เพื่อให้มีการดำเนินการด้านกฎหมายกับออแกไนซ์ รวมถึงตรวจสอบสัญญาว่าจ้างว่าเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น ๑


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )